Stadgar
För ideella föreningen Carlscorona Cigarrklubb.

§ 1 Namn
Carlscorona Cigarrklubb, stiftad den 1 april 2000, är en sammanslutning för cigarrintresserade.
Föreningen skall vara verksam inom det område som omfattas av Karlskrona med omnejd.

§ 2 Ändamål
Carlscorona har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse såvitt avser cigarrökning och därtill hörande frågor, att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer, att genom upplysning och handledning arbeta för ökad insikt, att genom olika arrangemang inom föreningens ram verka för medlemmarnas trevnad, samt att värna om den värdefulla naturtillgång som cigarren utgör.

§ 3 Medlemskap
Medlem äger den bli, som efter ansökan, och av föreningens styrelse bedömts ha sådan anknytning till föreningens verksamhetsområde att medlemskap lämpligen bör medgivas. Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift (årsavgift). Stödmedlem äger den bli som ej är bosatt i Blekinge och ej regelbundet kan medverka på klubbens aktiviteter. Medlemskap upphör därest årsavgiften icke erläggs inom föreskriven tid. Medlem må uteslutas ur föreningen om dess styrelse finner att ovannämnda förutsättningar för medlemskap icke längre är uppfyllda. Styrelsens beslut i frågor angående medlemskap skall, då så begärs av styrelsen eller berörd part, omprövas av föreningens medlemmar vid årsmöte eller extramöte.
Medlem som icke följer föreningens stadgar och beslut eller som genom klandervärt beteende skadar föreningen eller dess anseende, kan av styrelsen uteslutas.
Medlemskap innebär rätt för medlemmen och dennes familj ävensom för av medlemmen inbjudna gäster att deltaga i föreningens aktiviteter om icke annat angivits för det särskilda tillfället.
Medlemskap innebär skyldighet för medlem att enskilt verka för föreningens syften och att särskilt vinnlägga sig om ett hänsynsfullt uppträdande i skärgården med beaktande av de regler som tillkommit till skydd för växtlighet och djurliv.

§ 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extramöte och styrelse.

§ 5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 juli till 30 juni.

§ 6 Avgifter
Medlem/stödmedlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter senast den 31 oktober. Inga avgifter återbetalas vid uteslutning eller utträde.

§ 7 Årsmöte/extramöte
Årsmöte skall hållas årligen senast under september månad. Extra möte skall hålla när styrelsen eller 1/3 av föreningens medlemmar gör framställning härom.
Kallelse till årsmöte och extramöte skall utsändas senast två veckor före mötet. Till kallelsen fogas det material som enligt styrelsens bedömning bör delgivas medlemmarna före mötet.
Medlem äger vid årsmöte och extramöte en röst. För ärendes avgörande krävs enkel majoritet utom i de fall där kvalificerad majoritet särskilt föreskrivits i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning. Avgörande må dock ske genom sluten omröstning om någon begär sådan. Vid fall av lika röstetal avgörs genom lottning.

§ 8 Årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
Behandling av revisorernas berättelse.
Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av årsavgift.
Fastställande av balans- och resultaträkning.
Val av styrelse enligt §12.
Val av revisorer enligt §15.
Övriga val.
Behandlingar av motioner samt frågor från styrelsen.
Övriga ärenden.

§ 9 Motioner mm
Ärende av större omfattning, som medlem önskar behandlat av årsmöte eller extramöte bör delgivas styrelsen senast två veckor före mötet.

§ 10 Stadgeändring/upplösning
Beslut om ändring av, eller tillägg till dessa stadgar skall fattas av årsmöte. För beslutets giltlighet erfodras 2/3 majoritet av vid mötet representerade medlemmar. Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltlig fattas av 3/4 majoritet vid två på varandra följande och beslutande möten, varav det senare skall vara årsmötet.

§ 11 Styrelsens uppgift
Styrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar, att representera föreningen, att vara föreningens verkställande organ, att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet, att vid årsmötet föreslå årsavgift, att upprätta berättelse om föreningens verksamhet samt att redovisa balans- och resultaträkning, att förvalta föreningens medel och bära ansvar för dess ekonomi, att ange arbetsuppgifter för tillsatta arbetsgrupper och kommittéer.

§ 12 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
Ordförande, benämnd President, vice ordförande, benämnd, vice President, kassör, benämnd Skattmästare vilka utses av årsmötet.
Fyra ordinarie ledamöter varav en sekreterare, benämnd Notarie, en Humidor-ansvarig, benämnd Humidoren.
Styrelsen väljs för en tid av två år, på så sätt att President, Notarie och två ordinarie ledamöter väljs vid årsmöte med udda årtal och övriga väljs vid jämnt årtal.
Två suppleanter väljs för en tid av två år.

§ 13 Styrelsemöte
Styrelsen sammanträder på kallelse av President när denne finner sammanträde påkallat eller minst två styrelseledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Alla frågor avgörs genom enkel röstövervikt, vid lika röstetal avgörs genom Presidents utslagsröst.

§ 14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av President eller Skattmästare var för sig. Föreningens firma tecknas även av vice President i förening med Notarie.

§ 15 Revisorer
Föreningens verksamhet granskas av två revisorer vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år. Skattmästaren skall i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna för revisionen erforderliga handlingar.

§ 16 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmötet för en tid av ett år. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens orförande, tillika sammankallande.

§ 17 Tillträde
Nyvald ledamot och suppleant träder i funktion omedelbart efter valet.

§ 18 Övrigt
Carlscorona skall eftersträva goda kontakter med övriga inom verksamhetsområdet befintliga intresseorganisationer och samråda med dessa i frågor som är av allmänt intresse. Skulle upplösning av föreningen beslutas skall eventuellt överblivna realiserade tillgångar överlåtas på Barncancerfonden eller liknande välgörande organisation enligt årsmötets beslut.

Tillbaka till Om klubben